Voorbeeld koopovereenkomst

Fan 'e Keningsdjip

Shetland Sheepdogs

(shelties)Dit lijkt wel heel erg zakelijk, maar zo is het niet bedoeld. Voor de aspirant kopers van onze pups staat hieronder de tekst van de door ons gehanteerde standaard koopovereenkomst. Saai natuurlijk, maar het hoort er nu eenmaal bij en u wordt niet plotseling geconfronteerd met ook nog eens een overeenkomst... Maar het is wel goed dat u als koper weet waar u aan toe bent en in geval van nood weet wat uw rechten zijn.

U kunt deze voorbeeld overeenkomst op uw gemak bekijken en voor eventuele vragen kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.


Bent u zo ver dat u bij ons op bezoek komt om een pup te bekijken, dan stellen wij het op prijs dat u zo snel mogelijk na de geboorte van de pups een afspraak maakt. Als u regelmaig komt kijken ( eens per week is geen uitzondering) dan maakt u de ontwikkeling van uw toekomstige hondje zo veel mogelijk mee. Het schept ook dan al een band tussen pup en (aspirant) eigenaar.

Helaas worden ook wij geconfronteerd met "shopgedrag" van pupkopers. Om hier geen slachtoffer van te worden vragen wij bij reservering van een pup een aanbetaling van € 200,--.Koopovereenkomst


De ondergetekenden:


Naam verkoper: Connie Schwering – de Voogd

Adres: Poasen 6

Postcode + woonplaats: 8409 CL  Hemrik

E-mailadres: Connieschwering@gmail.com

Tel. nr.: 0613-681858


Verder te noemen "verkoper";


en


Naam koper: _____________________

Adres:_____________________

Postcode + woonplaats:_____________________

E-mailadres:_____________________

Tel. Nr.:_____________________

Mobiel tel. Nr.:_____________________

Verder te noemen "koper";In aanmerking nemende:

-dat verkoper door de omvang en regelmaat van haar fokkerij is aan te merken als hobbymatige fokker;

-dat verkoper lid is van de rasvereniging: Nederlandse Sheltie Vereniging;

-dat verkoper via de rasvereniging op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in de kynologie, meer in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en (genetisch) onderzoek die het ras aangaan;

-dat verkoper de fokregels zoals genoemd in het Besluit houders van dieren, als ook de regels uit het Kynologisch Reglement en die van het Verenigings Fok Reglement  (VFR) in acht heeft genomen;

-dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven hond van het ras Shetland Sheepdog (hierna te noemen Sheltie) en te kennen geeft deze te willen verkopen;

-dat de koper deze rashond van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;

-dat met betrekking tot de gezondheid van de Sheltie bepaalde ziekten, aandoeningen en afwijkingen voorkomen en deze rashond derhalve gekenmerkt kan worden als een gebrekkig product;

-dat uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat o.a. de volgende aandoeningen en gebreken: Mesioversie, oogafwijkingen en HD voorkomen in de rashondenpopulatie van de Sheltie. Bovendien kunnen bepaalde medicaties ernstige bijwerkingen vertonen bij de Sheltie;

-dat verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van zijn/haar fokprogramma, de gezondheid en socialisatie van de ouderdieren en de puppen;

-dat de door verkoper bijgeleverde map waarin informatie over het ras, de kosten van het houden van de hond, de (gezondheid- en gedrag) gegevens van de ouderdieren en de pup, alsmede nadere opvoedings-, verzorgings-, voedings- en gedragsinstructies zijn opgenomen, onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze koopovereenkomst;

-dat verkoper heeft voldaan aan de wettelijke plicht tot registratie van de hond bij een door de overheid aangewezen databank;

-dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.


Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:


Artikel 1: Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a.HD    =  Heup Dysplasie;

b.Mesioversie=  Schuin geplaatste hoektanden;

c.Entropion=  Naar binnen gekruld ooglid;

d.PRA=  Progressieve Retina Atrofie;

e.Retinopatie=  beschadiging van het netvlies;

f.Coloboma=  sluitingsdefect in het netvlies;

g.Cataract=  staar;

h.Ablatio Retinae=  netvliesloslating;

i.Intra oculaire bloeding=  bloeding in het oog;

j.Hypoplastische papil=  onderontwikkelde oogzenuw;

k.CEA=  collie eye anomaly;

l.CRD/CH=  chorioretinale dysplasie/choroidale hypoplasie;

m.Distichiasis=  haartjes in de ooglidrand;

n.MDR1=  multi drug resistance gen 1.


Artikel 2: Afstamming van de hond/omschrijving

Het betreft de hond van het ras Sheltie, geboren uit:


Naam vaderhond: Naam vaderhond

Geboortedatum: ______________

Nr. stamboek registratie: ______________

Kleur: ______________

Beharing: ______________


Naam moederhond:

Nest: Naam moederhond

Geboortedatum: ______________

Nr. stamboek registratie: ______________

Kleur: ______________

Beharing: ______________


3.Omschrijving van de rashond, verder te noemen "de hond":

Stamboomnaam hond: __________________       Roepnaam: __________

Geboortedatum: __________________      Geslacht            : __________

Kleur: __________________      Beharing            : __________

Chipnummer: ________

Nr. stamboek registratie: ________

Nr. Europees Dierenpasp.: ________


Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken: Ecvo volgens bijlage, geen afwijkingen


Artikel 2. Koop/Levering/Risico

1.Verkoper verkoopt de hiervoor in art. 1.2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van € ______..


2.De hond is minimaal 8 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op of rond (datum noemen) _________ op welke datum de hond op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden.


3.Tot de hiervoor in art. 2.2. genoemde datum van aflevering verblijft de hond bij verkoper en komt dit verblijf voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden.


4.Koper en verkoper constateren dat de hond geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze overeenkomst verkeert.


5.Verkoper verklaart dat de hond op __________ is onderzocht door een dierenarts en dat naar aanleiding van dit onderzoek door de dierenarts een gezondheidsverklaring is ingevuld en ondertekend. Door de dierenarts geconstateerde afwijkingen zijn vermeld op de gezondheidsverklaring in het dierenpaspoort. Koper kan zich in een later stadium niet beroepen op de hier eventueel vermelde afwijkingen.


6.Verkoper verklaart dat de hond op ___________op de leeftijd van ca. 6 weken is gevaccineerd, deze handeling is aangetekend in het meegeleverde Europese dierenpaspoort.


7.Verkoper verklaart dat de hond bij herhaling, deugdelijk is ontwormd, deze handelingen zijn door verkoper aangetekend in het meegeleverde Europese dierenpaspoort.


8.Verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden zoals het Europese Dierenpaspoort, alsmede een kopie van het door koper ingevulde en ondertekende registratiebewijs, afschriften van de bij de ouderdieren of de hond zelf uitgevoerde gezondheidsonderzoeken of DNA-resultaten, een afschrift van de registratie van de hond in de overheidsdatabase, alsmede eventuele overige stukken of, indien en voor zover deze stukken nog niet in het bezit van verkoper zijn (zoals de stamboom), deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog aan koper ter hand stellen, dan wel aan hem/haar toe zenden.


Artikel 3: Gebruik/Gezondheid

1.Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.

 

2.Verkoper garandeert dat de in artikel 1 en 2 vermelde gegevens over de hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.


3.De afschriften van de bewijsstukken waaruit blijkt, dat beide ouderdieren van de hond voldoen aan de verklaringen van verkoper zoals omschreven in deze overeenkomst, zullen door verkoper op voorhand, dan wel bij aflevering van de hond aan de koper ter hand worden gesteld.


Artikel 4: Gebreken/Garantie/Ontbinding/Schadevergoeding

1.Indien binnen veertien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan vermeld bij artikel 2.4.) die reeds bij de hond aanwezig was, bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1. aangegeven, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na de ontdekking, daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. Verkoper heeft het recht de hond door een door hem/haar aan te wijzen dierenarts te laten onderzoeken, de kosten van dit onderzoek komen voor rekening van verkoper. Indien de eerder gestelde diagnose door deze dierenarts wordt bevestigd, is verkoper verplicht mee te werken aan de ontbinding van deze overeenkomst en de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom. Koper is echter eveneens gerechtigd om de hond te behouden en een beroep te doen op de schadevergoedingsregeling van artikel 4.3.

 

2.Indien zich bij de hond een erfelijk gebrek openbaart met betrekking tot de gezondheid en/of gedrag van de hond, of een erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 4.1 en het gebrek de hond voor een normaal gebruik, als in artikel 3.1. aangegeven, blijvend ongeschikt maakt en de aanwezigheid van dit gebrek wordt door een door de verkoper aan te wijzen dierenarts bevestigd, heeft koper de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding (gemaximeerd tot  € 500,-- als bedoeld in artikel 4.3. De koper dient het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven te melden, bij gebreke waarvan het recht van koper tot ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding vervalt.


Indien koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen acht dagen na de melding van het gebrek aan verkoper, schriftelijk per aangetekend schrijven, kenbaar te maken. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van reeds door verkoper betaalde kosten ter zake van veterinair onderzoek/behandeling.

 

3.Indien koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. dan wel 4.2. aanspraak maakt op schadevergoeding dient verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten, met een maximum van € 500,-- van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen.


4.Koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van veterinair ingrijpen, voorafgaand aan dit ingrijpen te hebben aangetoond middels een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken en verkoper hiervan, voorafgaand aan de ingreep, in een aangetekend schrijven op de hoogte te hebben gesteld.

 

5.De door verkoper verschuldigde schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het in art 4.3 genoemde bedrag. Alleen directe schade komt in aanmerking voor schadevergoeding. De aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfd inkomen toekomstige en andere vormen van schade is uitgesloten.


6.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat koper de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens verkoper vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 5: Onderzoeksplicht

1.Beide ouderdieren van de hond zijn klinisch onderzocht aan de ogen (ECVO-test) ten behoeve van een onderzoek naar oogafwijkingen en beide ouderdieren zijn vrij bevonden op alle geteste oogafwijkingen. (indien anders, hier melden) Hierdoor wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar meld- en onderzoek plicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van enige oogafwijking, indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.


2.Bij geen van de ouderdieren van de hond is epilepsie vastgesteld. Noch is epilepsie bekend bij de voorouders van de ouderdieren. Hierdoor wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar meld- en onderzoeksplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van de afwijking epilepsie indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.


3.Bij geen van de ouderdieren van de hond is een MDR1 vastgesteld. Wel is bekend dat de aandoening MDR1 zich heeft voorgedaan bij de reu en de teef welke honden voorkomen in de stamboom van de hond. De kopers verklaren hierdoor op de hoogte te zijn van het mogelijk verhoogde risico op een MDR1 bij de hond en aanvaarden dit risico. Hierdoor wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar  meld- en onderzoeksplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van de afwijking MDR1 indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.


Artikel 6: Gedrag en socialisatie

1.Het rastypische gedrag van het ras waartoe de hond behoort, is in de door de Federation Cynologique Internationale vastgestelde rasstandaard.


2.Bij geen van de ouderdieren zijn afwijkingen in het gedrag vastgesteld. Noch zijn gedragsafwijkingen bekend bij de voorouders van de ouderdieren. Hierdoor wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar meld- en onderzoeksplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van enige afwijking in het gedrag indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van acht maanden heeft bereikt.


3.Verkoper heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij de socialisatie van de hond gedurende zijn verblijf bij verkoper.


4.Koper verklaart de specifieke instructies inzake de verdere socialisatie van de hond van verkoper te hebben ontvangen en te zullen handelen conform deze instructie.

 

Artikel 7: Uiterlijke kenmerken

1.Het algemeen voorkomen van het ras waartoe de hond behoort, is in de door de Federation Cynologique Internationale vastgestelde rasstandaard.


2.Geen van de ouderdieren heeft uiterlijke kenmerken die schadelijke gevolgen hebben voor hun welzijn of gezondheid of die kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij de hond. Hierdoor wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar meld- en onderzoeksplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van enig schadelijk gevolg voor het welzijn of de gezondheid van de hond, indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.


3.Geen van de ouderdieren is geopereerd aan uiterlijke kenmerken die schadelijke gevolgen hebben voor hun welzijn of gezondheid. Hierdoor wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar meld- en onderzoeksplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van enig schadelijk gevolg voor het welzijn of de gezondheid van de hond, indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.

 

Artikel 8: Verzorging van de hond/Opvolging instructies

1.De door verkoper bijgeleverde informatiemap waarin informatie over het ras, de kosten van het houden van de hond, de (gezondheid)gegevens van de ouderdieren en de pup, alsmede nadere opvoedings-, verzorgings-, voedings-, socialisatie- en gedragsinstructies zijn opgenomen, dan wel anderszins door verkoper gegeven schriftelijke instructies worden door koper strikt opgevolgd en uitgevoerd.


2.Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij de opvoedings-, verzorgings-, voedings-, socialisatie-, en gedragsinstructies van verkoper te zullen opvolgen.

 

3.Koper verklaart de hond bij herhaling tijdig te vaccineren conform de in het Europese dierenpaspoort aangegeven data.


4.Koper verklaart de hond bij herhaling te zullen ontwormen. Tot aan de leeftijd van 12 weken eens per twee weken. Vanaf de leeftijd van 12 weken eens per kwartaal.


5.Koper verklaart de hond afdoende te behandelen tegen vlooien en teken.


6.Koper zal verkoper na het bezoek aan de dierenarts voor de eerste herhaling vaccinatie een afschrift van een door de dierenarts ondertekende gezondheidsverklaring verstrekken, onderdeel van het Europese dierenpaspoort.


7.Koper zegt toe met de hond in ieder geval een puppy/opvoedingscursus te gaan volgen bij een hondenschool waar les wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs.


8.Indien koper tekortschiet in de in artikel 8 genoemde verplichtingen, kan dit grond zijn voor verkoper om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor matiging van haar schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 4 wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.


9.Verkoper verklaart zich bereid om de hond terug te nemen indien blijkt dat de koper niet langer in staat is om op een passende wijze voor de hond te zorgen. Indien koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond zal koper verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper en verkoper zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarbij het belang van de hond voorop staat. Een van de mogelijkheden kan zijn dat koper de hond om niet aan verkoper overdraagt.


Artikel 9: Bijzondere Bepalingen

1.Koper verklaart zich strikt te houden aan de wettelijke plicht tot registratie van de hond. De hond dient binnen 14 dagen na overdracht bij één van de door de overheid aangewezen databanken te worden geregistreerd.


2.Koper zal de hond niet ter herplaatsing aanbieden aan een derde, een asiel of andere herplaatsing instantie.

 

3.Koper zal de hond niet aan een derde te koop aanbieden en/of overdragen dan nadat hij verkoper van zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld en verkoper in de gelegenheid heeft gesteld de hond terug te nemen.


4.Bij verkoop en/of overdracht aan een derde is deze overeenkomst vervallen.


5.Het is koper niet toegestaan de hond in te zetten voor de fokkerij dan nadat de hond voldoet aan het door de Nederlandse Sheltie Vereniging vastgestelde Vereniging Fok Reglement.


6.Het is koper niet toegestaan om de hond in te zetten voor de fokkerij van stamboomloze honden.


7.Op koper rust de verplichting om bij iedere verhuizing verkoper van zijn nieuwe verblijfplaats op de hoogte te brengen.


Artikel 10: Boeteclausule

Bij iedere overtreding van het gestelde in artikel 9 verbeurt koper aan verkoper per overtreding een boete van € 1.000,--


Artikel 11: Overige bepalingen

1.Koper verklaart bekend te zijn met het ras Shetland Sheepdog  een gedegen onderzoek te hebben gedaan naar de binnen het ras voorkomende afwijkingen, ziekten, gedrags- en gezondheidsproblemen.


2.Koper verklaart zich te hebben verdiept in de specifieke eigenschappen van dit ras.


3.Koper verklaart op de hoogte te zijn van het ras specifieke gedrag van dit ras en de socialisatie en opvoeding van de hond, met inachtneming van de specifieke instructies van verkoper hierop af te stemmen.

 

4.Koper verklaart bewust een (financieel) risico te nemen met de aanschaf van de hond waarbij aandoeningen, gebreken en afwijkingen aan de orde kunnen zijn. Koper is bekend met het feit dat het houden van een hond de nodige zorg vergt en dat dit kosten met zich meebrengt. Deze kosten bestaan onder andere uit uitgaven voor voeding, huisvesting, dierenarts, verzekering, training en opvang.


5.Koper verklaart de informatiemap voorafgaand aan de overdracht van de hond van verkoper te hebben ontvangen.


6.Koper verklaart voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst geen conceptversie van deze overeenkomst van verkoper te hebben ontvangen.


Artikel 12: Geschillen

1.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

2.Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.


3.  Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, wordt beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op:

_____________ te HemikVerkoper                                                                           Koper________________________________________________________
Fan 'e Keningsdjip shelties

Connie Schwering - de Voogd

Poasen 6, 8409 CL  Hemrik

GSM: 0621-575779

E-mail: Connieschwering@gmail.com